Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Pracovní diagnostika A PORADENSTVÍ

  • komplexní posouzení osobnosti a profesní orientace klienta formou psychodiagnostických metod
  • individuální pohovory s klientem, krizová intervence nebo dlouhodobější individuální podpora klienta, nástin možného řešení jeho problémové situace
  • v průběhu realizace individuálního poradenství mž klient možnost telefonické dostupnosti konzultanta
  • rozestupy mezi jednotlivými konzultacemi jsou přizpůsobeny potřebám klienta
  • v případě potřeby klienta je do měsíce po ukončení poradenství možná osobní či telefonická konzultace k související problematice a to v rozsahu jedné hodiny

 

Výstup pracovního poradenství

  • nalezení možného (možných) řešení stávající problémové situace klienta
  • návod k zvládání případných dílčích osobnostních deficitů (v sociálních dovednostech, komunikačních schopnostech, zvládání zátěže, řešení konfliktů…)
  • písemné zpracování těchto výsledků pro klienta, další doporučení postupu

 

Výstup pracovní diagnostiky

  • navržený směr a možnosti pracovního uplatnění
  • posouzení vhodnosti a nevhodnosti dané rekvalifikace
  • graficky a textově zpracované výstupy testů klientů v písemné podobě
  • závěrečná zpráva o provedené činnosti pro zadavatele: počet absolvovaných hodin, prezenční listina a zpětnovazební dotazník

 

Používané testy a dotazníky

Dotazníky

  • NEO – Pětifaktorový osobnostní inventář
  • BIP – Bochumský osobnostní dotazník
  • EOD - Eysenckův osobnostní dotazník
  • FIRO-B - dotazník interpersonální orientace

Testy

  • Test kariérových kotev
  • Test řešení konfliktů
  • Test profesní orientace
  • Test obecných schopností (dle příslušného povolání či rekvalifikace)

Projektivní testy

  • Nedokončené věty
  • Test stromu
  • Test kresby postavy 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode