Lektor, terapeut, kouč a konzultant

CHARTA KVALITY

Pro zachování jednotných výstupů z poradenského procesu BDG a jejich vysoké kvalitativní úrovně, a tedy i praktické využitelnosti, byla zpracována tzv. Charta kvality. Jedná se o soubor kritérií, jejichž dodržování bude předmětem kontroly. Každý subjekt poskytující služby v oblasti poradenského procesu BDG se zavazuje tuto Chartu kvality dodržovat.

Charta kvality má devět bodů, které se týkají jednotlivých oblastí činnosti:

1. Struktura a organizace BDG

 • Je plně přizpůsobena potřebám BDG, a to v prostorovém uspořádání a vybavení.
 • Personální vybavení plně odpovídá potřebám BDG a je v souladu s „metodikou“.
 • Všechny používané prostředky, testy, metodické pomůcky, softwarové vybavení atd. jsou pouze legálního původu.
 • Nositel BDG je otevřen širokému okolí, odkud čerpá nejnovější poznatky a sám dává k dispozici aktuální dokumentární zdroje.

2. Lidské zdroje

 • Za odborné zpracování BDG je zodpovědný psycholog, který úzce spolupracuje s dalšími odborníky.
 • Cílem BDG je vždy klient, je v zájmu nositele BDG neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb a to především neustálým vzděláváním všech zúčastněných, aktivním získáváním nejnovějších poznatků a účastí na odborných akcích týkajících se BDG.

3. Klientela BDG

 • Nositel BDG je povinen chránit všechny údaje o klientovi, a pracovat vždy podle etických norem, kodexu psychologa ve veřejných službách zaměstnanosti a kodexu poradce.
 • Při provádění BDG je nositel povinen přísně dbát všech zákonných norem a právních úprav.

4. Nositel BDG má vždy poradní a podpůrnou roli, klient je aktivním prvkem BDG.

5. Prováděná BDG musí být u každého klienta výrazně individuální.

6. Pro každého klienta musí být stanoven reálný akční plán profesního uplatnění klienta.

 • Klient musí být se závěry a akčním plánem srozumitelně seznámen včetně časových předpokladů a dílčích aktivit.
 • Klient sám nese zodpovědnost za realizaci akčního plánu.

7. Závěrečná zpráva musí odpovídat požadavkům metodiky

 • Závěrečná zpráva je majetkem klienta a může být využita pouze v jeho prospěch a s jeho souhlasem.

8. BDG může být předmětem odborné a věcné kontroly pro zlepšování kvality procesu

 • Kontrolu může provádět pouze metodické pracoviště bilanční diagnostiky nebo v případě externí služby zadavatel (případně v součinnosti obou). Po dohodě s MPSV je možno dočasně pověřit touto činností další subjekt.

9. Nositel BDG je povinen neustále dodržovat kvalitu poskytované služby

 • BDG je především a pouze poradenský proces a služba klientovi.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode