Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Pracovní diagnostika A PORADENSTVÍ

 • komplexní posouzení osobnosti a profesní orientace klienta formou psychodiagnostických metod
 • individuální pohovory s klientem, krizová intervence nebo dlouhodobější individuální podpora klienta, nástin možného řešení jeho problémové situace
 • v průběhu realizace individuálního poradenství mž klient možnost telefonické dostupnosti konzultanta
 • rozestupy mezi jednotlivými konzultacemi jsou přizpůsobeny potřebám klienta
 • v případě potřeby klienta je do měsíce po ukončení poradenství možná osobní či telefonická konzultace k související problematice a to v rozsahu jedné hodiny

 

Výstup pracovního poradenství

 • nalezení možného (možných) řešení stávající problémové situace klienta
 • návod k zvládání případných dílčích osobnostních deficitů (v sociálních dovednostech, komunikačních schopnostech, zvládání zátěže, řešení konfliktů…)
 • písemné zpracování těchto výsledků pro klienta, další doporučení postupu

 

Výstup pracovní diagnostiky

 • navržený směr a možnosti pracovního uplatnění
 • posouzení vhodnosti a nevhodnosti dané rekvalifikace
 • graficky a textově zpracované výstupy testů klientů v písemné podobě
 • závěrečná zpráva o provedené činnosti pro zadavatele: počet absolvovaných hodin, prezenční listina a zpětnovazební dotazník

 

Používané testy a dotazníky

Dotazníky

 • NEO – Pětifaktorový osobnostní inventář
 • BIP – Bochumský osobnostní dotazník
 • EOD - Eysenckův osobnostní dotazník
 • FIRO-B - dotazník interpersonální orientace

Testy

 • Test kariérových kotev
 • Test řešení konfliktů
 • Test profesní orientace
 • Test obecných schopností (dle příslušného povolání či rekvalifikace)

Projektivní testy

 • Nedokončené věty
 • Test stromu
 • Test kresby postavy 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode