Lektor, terapeut, kouč a konzultant

OSV - Osobnostní a sociální výchova

 
Jedná se o průřezové téma v základním vzdělávání, součást RVP, které je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Toto téma zahrnuje následující obsah, pokrývající osobnostní, sociální a morální rozvoj žáka: 
 • rozvoj schopností poznávání
 • sebepoznání a sebepojetí
 • seberegulace a sebeorganizace
 • psychohygiena
 • kreativita
 • poznávání lidí
 • mezilidské vztahy
 • komunikace
 • kooperace a kompetice
 • řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • hodnoty, postoje, praktická etika

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode