Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Oblasti působení

1. Práce se třídou žáků
 

A. Kurs COPE for Teens

Témata COPE (Creating Optimal Personal Experiences for Teens) vychází z konceptu sounáležitosti, zplnomocnění (posílení) a odvahy. Najdeme v něm i mnohé prvky z tradice kognitivně-behaviorální, která se odráží v přesvědčení, že člověk si více pamatuje to, co dělá, než to, co slyší nebo vidí. COPE se zaměřuje na posilování sebeúcty, učení se základním životním dovednostem (tzv. life skills) a vytváření zdravých mezilidských vztahů. Kurz představuje ojedinělý program specifické primární prevence sociálně patologických jevů.
 
 

Témata:

1.  Proč se chováme tak, jak se chováme
2.  Sebedůvěra
3.  Jak úspěšně komunikovat
4.  Řešení konfliktů
5.  Zvládání stresu a zlosti
6. Vytváření zdravých mezilidských vztahů
  
 

B. Škola partnerství pro žáky 9. ročníků

Kurz rozebírá dnešní trendy a chce upozornit na jejich úskalí. Tempo dnešní doby nám často ani neumožňuje soustředit se na to, jaký/á bych měl/a v roli partnera být, klade před nás různé překážky a zároveň vysoké nároky a to i v oblasti partnerského života. Předpokladem toho, jak můžeme obstát, je upozornění na zásadní otázky týkající se výběru partnera, jeho poznávání, společného bydlení a partnerského života.
  
 

Témata

 • Dnešní trendy ve společnosti
 • Volba partnera a sexualita
 • Vnímání role muže a ženy
 • Společné bydlení a domácnost
 • Sexualita
 • Péče o děti a kariéra
 • Trávení volného času
  
 

C. Práce se třídou - pravidla slušnosti

Na základě dialogu s žáky a práce v týmech si třída vytvoří svá pravidla chování vůči sobě a chování vůči učitelům. Může vyústit ve vytvoření „smlouvy“ mezi žáky a třídním učitelem
 
 

2. Dotazníky

 • Postoje žáků ke škole
 • Klima učitelského sboru
 • Dotazník školní výkonové motivace žáků
 • Sociometrie – vztahy ve třídě
 • Test profesní orientace a motivační rozhovor (jednotlivci i třída)
   
 

3. Práce s učiteli při výuce

 • Pozorování při výuce na základě zakázky učitele a zpětná vazba
 • Pozorování a poradenství co s určitým typem chování třídy či žáka
 • Třídnické hodiny – pomoc s obsahem, strukturou a vedením
   
 

4.   Osobní konzultace: osobní, rodinné a výchovné problémy

 • Žáci
 • Učitelé
 • Rodiče

 

5. Sociálně psychologický výcvik

Práce s vybranými žáky s problémovým chováním v malé skupině

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode