Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Souhlas rodičů

Školní psycholog působí na škole v rámci systémového projektu. financovaného z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky nebo v rámci činnosti školy. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších změn, z  Koncepce školního poradenského pracoviště a z ročního plánu činnosti školního psychologa, případně ze školníjho řádu nebo jiné interní normy školy.

Zákonný zástupce je školou při zahájení školního roku seznamován:

A) s působností školního psychologa, případně školního speciálního pedagoga. Toto seznámení s působností odborníka dříve označované jako „generální souhlas“ je pouhou informací pro rodiče.

B) individuální souhlas s činností školního psychologa

Seznámení s působením školního psychologa ve škole se projednává jedenkrát ročně na třídních schůzkách, obvykle při zahájení školního roku. Zvláštní pozornost se věnuje rodičům žáků prvních tříd na ZŠ a 1. Ročníků na SŠ. Rodiče, kteří jsou seznámeni s činností školního psychologa berou na vědomí, že školní psycholog na škole působí.

U informovaného souhlasu rozhoduje nikoliv informace „vyslaná“, ale „přijatá“ tedy nakolik klient pochopil sdělení.

Je vhodné využít zkušeností s jinými klienty v obdobných případech a připravit si odpovědi na pravidelně kladené a opakující se dotazy, které se obvykle vyskytují v obdobných případech. Formulovat si standardní odpovědi na opakující se dotazy.

Povinnosti zařízení (školy) a klientů:

  • prokázat existenci platného informovaného souhlasusouladu s „informed consent“
  • klient musípřípadě stížnosti prokázat, co nebylo naplněno
  • případě odmítnutí poradenské pomoci klientem je třeba zvážit, zda postup zákonného zástupce není v rozporu se zájmem klienta-dítěte
  • odůvodněných případech informovat orgány sociálně právní ochrany dětí, Policii ČR

Práva klientů na:

  • ochranu osobní integrity
  • právo na odmítnutí poskytnutí informací dalším osobám
  • na odmítnutí poradenské péče

Formy poučení a způsoby komunikace s klienty

Forma poučení je velmi důležitá pro poradenského pracovníka (pracoviště) stejně jako pro klienta, měla by mít takovou podobu, aby bylo možné prokázat standard diagnostického postupu a informovaného souhlasu. Klient by měl vždy mít možnost nejprve informace uvážit, tak aby jim porozuměl, případně mohl položit doplňující otázky.

Školská poradenská zařízení by měla vytvořit takovou podobu formulářů sloužících k sepsání informovaného souhlasu, aby formuláře zahrnovaly informace o druhu a hloubce poskytovaných informací, o způsobu zachycení informací. Samotný obsah poučení musí být v souladu s občanským zákoníkem. Je třeba dbát na to, zda jsou informace poskytovány oprávněným osobám (klientům, zákonným zástupcům), případně umožnit ověření totožnosti klienta.

Při poskytování telefonických informací je třeba předem domluvit s klientem nebo jeho zákonným zástupcem kód (číslo, slovo..) pro poskytování informací tímto způsobem. Tato okolnost musí být zachycena v dokumentaci klienta, jako jedna z možností poskytování informací o průběhu poradenské péče, případně výsledků vyšetření. Nedoporučuje se užívat za tímto účelem datum narození klienta ani místo jeho bydliště.

Klient má právo odmítnout poradenskou péči, tuto okolnost je třeba vždy zaznamenat do dokumentace, včetně odůvodnění. Klient a jeho zákonný zástupce může odmítnout navrhované postupy poradenské péče, případně může požadovat úpravu zprávy z vyšetření tak, aby nebyly poškozeny jeho zájmy.

V těchto případech je důležité velmi obezřetné jednání, které se řídí nejen etickými principy poradenské práce, ale také zohledňuje zájem klienta-dítěte/žáka/ studenta. Tuto skutečnost je třeba akcentovat tam, kde by mohlo dojít k porušení práv klienta v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, Úmluvou o ochraně lidských práv s respektem k právu na svobodu vyznání. Zvlášť obezřetně je třeba postupovat v případech ohrožení tělesné integrity klienta (týrání, zneužívání, ostrakizace, závislosti…). Tato skutečnost se může vztahovat i k rozhodování rodičů o způsobech vzdělávání žáků (v praktické ZŠ, individuální (domácí) vzdělávání, atd.) Právo klienta může být tedy ve výjimečných případech omezeno, pokud je to v zájmu jeho zdraví a bezpečnosti.

Základem pro poskytování informací je ve školách a školských poradenských zařízeních rozhovor, ústní komunikace, která je vždy základním nástrojem pro objasnění postupů poradenské práce a následně pro pochopení souvislostí poskytované služby. Komunikace musí být vždy vedena s ohledem na klienta tak, aby byla pro něho srozumitelná.

Doporučuje se, aby v případech, kdy klient nerozumí česky mohl navštěvovat poradenské zařízení s další osobou (asistent pedagoga, tlumočník, další rodinný příslušník). V těchto případech se doporučuje zvažovat, nakolik srozumitelně je tlumočen klientovi případně jeho zástupci poradenský postup a dále jaká je mezi prostředníkem a klientem míra důvěry. Může se stát, že v přítomnosti třetí osoby je složité získat od klienta některé informace, které mají charakter důvěrných informací a tato skutečnost může ovlivnit nejen délku vyšetření, ale může se promítat i do okolností spojených s informovaným souhlasem. Vždy je třeba poučit třetí osobu o potřebě mlčenlivosti o průběhu vyšetření a zavázat ji také písemně. Klient-cizinec nebo jeho zákonný zástupce tedy dále písemně potvrzuje souhlas s přítomností dalších osob v průběhu vyšetření a následné interpretace závěrů z vyšetření.

Informovaný individuální souhlas musí splňovat všechny tyto náležitosti, rodiče tak udělují psychologovi jednorázově nebo opakovaně souhlas, který je na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou a srozumitelnou informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog/speciální pedagog s dítětem (dětmi) vykonávat. Individuální souhlas rodičů je nezbytnou podmínkou např. pro diagnostiku třídních kolektivů a psychokorektivní činnost s třídními kolektivy, pro zařazení dítěte do skupiny osobnostního rozvoje, do psychoterapeutické nebo do reedukační skupiny, pro účast dítěte na výjezdových aktivitách s psychologickou či psychodiagnostickou náplní, pro individuální psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření dítěte, pro zařazení dítěte do dlouhodobé péče školního psychologa/školního speciálního pedagoga a pro jakékoli další individuální aktivity s dítětem.

Zjištění psychologa/speciálního pedagoga o dítěti, která jsou výsledkem odborných činností podléhajících individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte. Na vyžádání rodičů je školním psychologem bezplatně vystavena a rodičům osobně předána zpráva z psychologického / speciálně pedagogického vyšetření dítěte. K poskytnutí ústní nebo písemné zprávy o dítěti vyučujícímu (např. třídnímu učiteli, výchovnému poradci, apod.) musí získat školní psycholog /školní speciální pedagog zvláštní souhlas rodičů.

Veškerá dokumentace školního psychologa /školního speciálního pedagoga je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče (popř. klienti).

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode