Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Generální souhlas

Informace o působení školního psychologa na naší škole

Školní psycholog ve škole pracuje se žáky při aktivitách, při nichž jeho činnost nevyžaduje informovaný souhlas rodiče. Jedná se o aktivity, kde pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací činnosti. Výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog nejprve pracuje s touto událostí a až následně informuje rodiče.

Školní psycholog se ve škole zapojuje například do následujících aktivit:

  • Podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem
  • Poskytne úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
  • Poskytne krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
  • Podílí se ve spolupráci s třídním učitelem(li) na posílení pozitivní atmosféry ve škole, ve třídě
  • Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli
  • Provádí sociálně-psychologický výcvik u vybraných žáků

Jméno žáka:                                                                                       Třída:

Byli jsme informováni o činnosti školního psychologa ve škole, kterou naše dcera/náš syn navštěvuje. Zakázky na školního psychologa, které vyžadují individuální nebo i skupinovou práci, která vyžaduje práci s důvěrnými, nebo citlivými údaji o žácích si vyžadují vždy informovaný souhlas rodičů.

K činnosti školního psychologa chceme dále doplnit nebo upřesnit: 

 

V                                 dne:                             Podpis zákonného zástupce:

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode