Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Informovaný souhlas

Souhlas s poskytnutím poradenské služby

(podle vyhl. 103/2014 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

 

Souhlasím s poskytnutím poradenské služby:

.....................................................................................................................

 

pro (jméno dítěte, klienta):

.....................................................................................................................

 

Potvrzuji, že jsem byl/a předem informován/a o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.

 

V.........................................................    dne:  ............................     

 

Podpis zákonného zástupce: ...............................................................                  

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode