Lektor, terapeut, kouč a konzultant

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - BILANČNÍ DIAGNOSTIKA, PRACOVNÍ DIAGNOSTIKA A BILANCE KOMPETENCÍ

Kariérové poradenství může zahrnovat bilanční diagnostiku, pracovní diagnostiku nebo bilancí kompetencí. Zaměřuje se na komplexní posouzení schopností a možností klienta v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění. Poradenství je zaměřeno na to, aby se klient v budoucnu dokázal sám uplatnit. Během procesu vede poradce klienta tak, aby se dokázal informovaně rozhodnout.

 

 1. Navázání kontaktu a specifikace zakázky
 • Osobní setkání ve skupině nebo individuálně, navázání kontaktu v důvěrném a bezpečném prostředí
 • Specifikace zakázky: „nevím, co chci, hledám řešení v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, podnikání
 • Vzájemný souhlas s průběhem a součinností
 • Dohoda na formě výpisu

 

 1.  Sběr informací o klientovi
 • Probíhá ve skupině nebo individuálně
 • Využívá se standardizovaných klinických diagnostických metod
 • Zjišťují se anamnestické informace vztahující se k jeho zakázce
 • Na základě získaných informací dojde k revizi zadání zakázky

  

 1. Sestavení bilance kompetencí a identifikace kariérového cíle
 • Vyhodnocování a třídění informací a hledání souvislostí a podnětů, doplnění chybějících údajů
 • Klient se podílí na interpretaci, učí se korigovat úsudky o sobě samém, o nárocích a požadavcích povolání a získává tak dovednosti pro řízení své kariéry
 • Poradce vede klienta k úvaze o kariérovém cíli, společně identifikují bariéry k jeho dosažení

 

 1. Příprava kariérového plánu
 • Poradce vede klienta procesem tvorby kariérového plánu, vyhodnocují varianty cest a překážky, které je potřeba vyřešit
 • Kariérový plán je soupis dílčích konkrétních úkolů

 

 1. Zpracování závěrečné zprávy
 • Psycholog vypracuje závěrečnou zprávu, která obsahuje souhrn poznatků z provedené anamnézy, bilanci kompetencí, doporučení, kariérový cíl a kariérový plán
 • Závěrečná zpráva je diskutována s klientem. Klient se musí se závěry zprávy identifikovat. Zpráva je majetkem klienta

 

Co se považuje za úspěch

Za úspěch se považuje, když klient po absolvování diagnostiky nebo bilance kompetencí dospěje k poznání osobních předpokladů a případných rezerv dalšího rozvoje, k lepší orientaci v sobě, ve svých schopnostech a vlastnostech, ve své motivaci k určité profesi a v možnostech využití zájmů a dovedností pro rozvoj své další profesní dráhy. S tím souvisí i posílení sebevědomí a motivace k pracovnímu uplatnění, zkvalitnění dovedností hodnotit vlastní předpoklady a využívat tohoto hodnocení pro úspěšné hledání nové pracovní příležitosti a rozhodnutí o dalším vzdělávání.

 

Jaký je přínos pro klienty

 • Poznání osobních předpokladů a případných rezerv dalšího rozvoje - silné a slabé stránky
 • Lepší orientací v sobě, ve svých schopnostech a ve své motivaci k určité profesi
 • Zjištění reálných předpokladů pro rekvalifikaci nebo kariérový růst
 • Posílení sebevědomí a sebedůvěry

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode