Lektor, terapeut, kouč a konzultant

bilanční diagnostikA

Bilanční diagnostika (BDG) je poradenský proces, který realizuje psycholog pomocí psychodiagnostických a dalších odborných metod. S těmito metodami pracuje v rámci skupinových a individuálních konzultací s klienty, snaží zjistit, jak co nejvhodněji využít schopností, dovedností, zájmů, motivace a dalších osobnostních předpokladů klienta pro jeho optimální uplatnění v profesním životě.

Bilanční diagnostika je nejčastěji poskytována uchazečům o zaměstnání a jejím cílem je najít společně s klientem cestu, která usnadní jeho návrat na trh práce. Do služeb zaměstnanosti byla zavedena na základě praxe ve Francii před více než 10 lety, legislativně je zakotvena jako jedno z opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Systém práce s klientem a využívané metody však nebyly od doby zavedení bilanční diagnostiky vyhodnoceny a inovovány. Odborné kontakty s Francií ustaly a současná psychologická metodika postrádá jednotnou metodickou podporu a možnost vzájemného sdílení zkušeností. Jinými slovy každý si to dělá po svém a není zaručena standardizace jejích metod.

Z tohoto důvodu byl Střediskem podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu ve spolupráci s odborníky, kteří bilanční diagnostiku v České republice na přelomu tisíciletí zaváděli, připraven projekt „Bilanční diagnostika“, jehož cílem bylo vytvoření podmínek pro sjednocení poskytování bilanční diagnostiky a rozvoj a inovace jejích metod, postupů a standardů. Byla vypracována nová metodika, která je východiskem pro sjednocení praxe bilanční diagnostiky u nás.

V červnu 2013 proběhla ustavující schůze Asociace bilanční diagnostiky, která sdružuje psychology poskytující podle těchto standardů a nové metodiky bilanční diagnostiku.

Bilanční diagnostika směřuje k optimálnímu využití schopností a potenciálu člověka při jeho pracovním uplatnění. Psycholog se pomocí bilanční diagnostiky snaží zjistit co nejvhodnější využití schopností, dovedností, zájmů a motivace klienta pro jeho optimální začlenění na trhu práce.

 

Bilanční diagnostika má praktické využití ve dvou rovinách:

 • Využití dosavadních schopností a získaných zkušeností člověka pro vykonávání příbuzných povolání.
 • Definování nezbytných dovedností a vědomostí, které je schopen uchazeč o zaměstnání získat dalším profesním vzděláváním pro to, aby mohl následně vykonávat jiné povolání, nebo si udržet povolání stávající a zjistil své reálné předpoklady pro kariérový růst.

 

Výstup z bilanční diagnostiky

Výstupem poradenského procesu BDG je „Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky“, která je pro klienta dokumentem, který mu má usnadnit orientaci v jeho předpokladech, silných stránkách osobnosti, případně vhodných postupech k nalezení pracovní příležitosti. Umožní mu však i orientaci v jeho případných nedostatcích, rezervách, či nevhodných řešeních další profesní dráhy.

Závěrečnou zprávu může klient využít pro eventuální doložení jeho vhodnosti pro poptávanou profesi při:

 • jednání s konkrétním zaměstnavatelem
 • účasti na výběrovém řízení

Komplexní závěrečná zpráva o BDG je vlastnictvím pouze a jenom klienta.

Zadavatel dostává k dispozici „Závěrečnou zprávu“, která obsahuje všechna tvrdá data o klientovi (anamnestické a profesní údaje, rámcově zdravotní stav, vzdělání a kvalifikace) plus závěrečná doporučení a směry, kterými se má klient řídit.

 

Na základě těchto doporučení může potom zadavatel využívat další poradenské aktivity, jako jsou:

intenzivní individuální poradenský proces

 • účast na vzdělávacích aktivitách, jak hledat zaměstnání
 • rekvalifikační aktivity
 • zvýšení či rozšíření stávající, případně získání nové kvalifikace formou dalšího studia

 

Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky obsahuje:

1) Souhrn poznatků z provedené anamnézy
2) Bilanci kompetencí
3) Doporučení
4) Kariérový cíl
5) Kariérový plán
 

Používané testy a dotazníky

Moduly DIAROS

 • SPARO - postihování bazální struktury a dynamiky autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti
 • SUPSO - postihování a hodnocení struktury a dynamiky prožitků a stavů

Dotazníky

 • FIRO-B - dotazník interpersonální orientace
 • BIP – Bochumský osobnostní dotazník

Testy

 • Test kariérových kotev
 • Test profesní orientace
 • Test obecných schopností (dle příslušného povolání či rekvalifikace)

Projektivní testy

 • Test stromu
 • Luescherův barvový test

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode